Dokumentacja medyczna za darmo? Pobierz wniosek.

Aneta Sieradzka        16 lipca 2018        Komentarze (0)

Pacjenci, których dane są przetwarzane, zostali  wyposażeni w nowe uprawnienia. Prawo dostępu do swoich danych osobowych mogą zrealizować także poprzez zażądanie ich kopii, poprzez bezpłatne udostępnienie dokumentacji medycznej- o ile pacjent we wniosku powoła się na art. 15 RODO. Realizując zatem obowiązek dostępu do danych osobowych, placówki medyczne są zobowiązane do bezpłatnego udostępnienia pierwszej kopii dokumentacji medycznej. Trzeba zwrócić uwagę, że prawo do dostępu do danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO, jest prawem odrębnym od prawa pacjenta do informacji o swoim stanie zdrowia, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz od prawa dostępu do dokumentacji medycznej, o którym mowa w art. 23 ust. 1 przywołanej ustawy. O odrębności wskazanych praw świadczy m.in. ich cel i specyfika. W przypadku odmowy dostępu do danych przez podmiot medyczny, pacjent może złożyć skargę do PUOD- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz zawiadomić Rzecznika Praw Pacjenta.

 

Wzór wniosku pacjenta o dostęp do danych osobowych

                                                                                  Miejscowość, data
………………………

Oznaczenie wnioskującego*
…………………………….…..
…………………………………
…………………………………
Oznaczenie administratora
(np. szpital, przychodnia lub inna placówka medyczna)
……………………………….
……………………………….

Na podstawie art. 15 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wnoszę o dostarczenie mi przetwarzanych przez Państwa kopii moich danych osobowych.**
Proszę o przekazanie informacji w następujący sposób:

  • w formie papierowej na adres: …………………………………………………….
  • drogą elektroniczną:…………………………………………………………………
  • odbiór osobisty

podpis wnioskodawcy (pacjenta)
..………………………………….

*zakres danych powinien pozwolić na jednoznaczną identyfikację pacjenta (np. imię i nazwisko, nr PESEL)
**można wskazać zakres danych, np. zakres czasowy

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: