Aneta Sieradzka

Sieradzka&Partners

Specjalizuje się w prawie nowych technologii, ochronie danych osobowych i prawie medycznym.
[Więcej >>>]

POBRANIE, a uzyskanie informacji od prokuratora lub sądu w sprawie niewyrażenia sprzeciwu.

Aneta Sieradzka01 sierpnia 2017Komentarze (0)

Po raz kolejny wracam do kwestii pobrania z udziałem prokuratora na prośbę koordynatorów transplantacyjnych, którzy piszą i proszą o wyjaśnienia jak to jest. Dla mnie to budujące bo jestem od tego aby Państwu pomagać, a jednocześnie pojawia się postulat de lege ferenda aby częściej szkolić koordynatorów transplantacyjnych z aspektów prawnych bo doroczne szkolenie Poltransplantu okazuje się  niewystarczające dla chłonnego wiedzy personelu medycznego, zwłaszcza w dobie tak często zmieniających się przepisów. Taki postulat na przyszłość do rozważenia – decydentom. Niemniej proces kształcenia koordynatorów i stawianych im wymogów wymaga dalszych zmian prawnych.

Nie tak dawno, życie i media pokazały nam przykład jak prokurator zablokował pobranie narządów. W mojej ocenie słusznie bo działał w granicach prawa, a środowisko medyczne to profesjonaliści więc nie może ulegać presji czy histerii rodzin zmarłych potencjalnych dawców.

Procedura, czyli co należy zrobić i jak:

Jeżeli komórki, tkanki lub narządy mają być pobrane ze zwłok osoby w przypadku, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że zgon nastąpił w wyniku czynu zabronionego stanowiącego przestępstwo, kierownik podmiotu, w którym ma nastąpić ich pobranie, albo lekarz przez niego upoważniony występuje do właściwego prokuratora lub sądu rodzinnego w celu uzyskania informacji lub stanowiska o niewyrażeniu sprzeciwu wobec zamiaru pobrania komórek, tkanek lub narządów.

W tym miejscu norma prawna nakłada obowiązek na kierownika podmiotu aby ten zwrócił się z zapytaniem do właściwego organu czy nie wyraża on sprzeciwu na pobranie o ile zachodzi przesłanka, że zgon nastąpił w wyniku czynu zabronionego.

W przypadku gdy nie zostało wszczęte postępowanie przygotowawcze, właściwym prokuratorem jest prokurator, w którego rejonie został popełniony czyn zabroniony stanowiący przestępstwo, w wyniku którego nastąpił zgon, albo w którego rejonie nastąpił zgon, a gdy i to nie jest wiadome – prokurator, w którego rejonie zostały odnalezione zwłoki.

Istotne jest, że tzw. „wystapienie” kieronika podmiotu do prokuratora lub sądu musi być zachowane w formie pisemnej. Przewidziano też wyjątek (na wypadek sytuacji nagłych, a te zdarzają się najczęściej), że w przypadkach niecierpiących zwłoki wystąpienie może być przekazane w każdy sposób, w szczególności za pomocą faksu, środków komunikacji elektronicznej, lub jego treść może być podana telefonicznie – z warunkiem, że zostanie ono również zgłoszone w formie pismej, niezwłocznie czyli najszyciej jak się.

Co powinno zawierać pismo kierownika podmiotu do prokuratora lub sądu, zwane „wystapieniem”?

  • imię i nazwisko zmarłego, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, numer PESEL oraz numer dokumentu tożsamości, chyba że dane te nie są znane;
  • datę zgonu;
  • wskazanie okoliczności, które doprowadziły do śmierci, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które powodują uzasadnione podejrzenie, że zgon mógł być wynikiem czynu zabronionego, stanowiącego przestępstwo;
  • określenie komórek, tkanek lub narządów, które mają być pobrane;
  • oświadczenie lekarza, że pobranie komórek, tkanek lub narządów nie będzie stanowiło przeszkody w ustaleniu przyczyny zgonu;
  • określenie komórek, tkanek lub narządów, które mogą być pobrane i zabezpieczone na potrzeby postępowania dowodowego.

Ważne, aby do wystąpienia na piśmie dołączyć dokument o stwierdzeniu zgonu osoby, której dotyczy wystąpienie

Informację lub stanowisko o niewyrażeniu sprzeciwu prokurator lub sąd rodzinny niezwłocznie przekazuje występującemu na piśmie bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telefonicznie lub faksem, które również winne być potwierdzone na piśmie.

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚC z dnia 30 października 2007 r. w sprawie sposobu i trybu uzyskania informacji od prokuratora lub stanowiska sądu rodzinnego o niewyrażeniu sprzeciwu na pobranie ze zwłok komórek, tkanek i narządów.

Kolejny wpis poświęcę również temu zagadnieniu odnosząc się do orzecznictwa, czyli o tym jak pobranie tkanek i komórek w trakcie sekcji zwłok znalazło finał w Sądzie Najwyższym. Rodzina zmarłej pacjentki pozwała szpital. Przedstawię ciekawy wyrok.

To piękne, że donacji tkanek, komórek i narządów towarzyszą wzruszenia i emocje, ale nie mogą one przysłaniać profesjonalizmu personelu medycznego za którym stoi również litera prawa.

 

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Anetę Sieradzką w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: