Aneta Sieradzka

Sieradzka&Partners

Specjalizuje się w prawie nowych technologii, ochronie danych osobowych i prawie medycznym.
[Więcej >>>]

Pomoc dla Ukrainy

Przeszczep, a ograniczenie lub przerwa wykonania kary pozbawienia wolności.

Aneta Sieradzka20 listopada 2022Komentarze (0)

Ostatnio w mediach pojawił się przypadek pacjenta potencjalnego biorcy nerki, którego dawcą może być jego brat osadzony w zakładzie karnym.

Internauci z oburzeniem komentują działania sądu w przedmiotowej sprawie, dodam nie znając akt sprawy ani przepisów prawa karnego wykonawczego.

Odroczenie wykonania kary

Wniosku pacjenta też nie znamy –  sam altruzim nie jest tutaj wystarczający. Za każdą donacją stoją przesłanki medyczne i prawne.

Umieszczenie w zakładzie karnym nie pozbawia osadzonego prawa do donacji jako żywego dawcy lub pośmiertnego, niemniej z uwzględnieniem szeregu okoliczności realizacja tego prawa może być ograniczona lub też niemożliwa. Sąd może, ale nie musi wyrazić zgody.

Przede wszystkim należy  odnieść się na grunt prawa karnego wykonawczego (Kodeks Karny Wykonawczy) w świetle którego, odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności może być orzekane :

  1. obligatoryjnie, lub
  2. fakultatywne.

Obligatoryjne odroczenie wykonania kary

Na gruncie art. 150 KKW obligatoryjne  odroczenie wykonania kary następuje gdy wykonanie kary pozbawienia wolności w wypadku choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej wykonywanie tej kary sąd odracza do czasu ustania przeszkody.

Za ciężką chorobę uznaje się taki stan skazanego, w którym umieszczenie go w zakładzie karnym może zagrażać życiu lub spowodować dla jego zdrowia poważne niebezpieczeństwo.

Ubiegając się o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności na podstawie art. 150 KKW należy wykazać, że osoba po przeszczepie w dalszym ciągu jest ciężko chora, np. zażywa leki immunosupresyjne, które osłabiają odporność a w konsekwencji skazany powinien izolować się od skupisk ludzi co jest szczególnie istotne w czasie pandemii, ale nie tylko.

Ponadto, można wskazać na inne problemy zdrowotne, choroby współistniejące, np. cukrzyca, problemy kardiologiczne.

Należy przedłożyć dokumentację medyczna jako dowód w sprawie, dokumentację ZUS (orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ) – jeśli wobec pacjenta orzeczono stopień niepełnosprawności.

Trzeba pamiętać, że przeszczepienie służy poprawie zdrowie, ma na celu powrót pacjenta do pełni zdrowia, do codziennych aktywności w każdej płaszczyźnie życia.

Można także złożyć wniosek dowodowy o przesłuchanie świadka, na okoliczność złego stanu zdrowia skazanego np. osoby sprawującej opiekę nad osobą po przeszczepie.

Fakultatywne odroczenie wykonania kary

W sytuacji fakultatywnego odroczenie wykonania kary w świetle art.151 KKW sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności na okres do roku, jeżeli natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki.

W stosunku do skazanej kobiety ciężarnej oraz osoby skazanej samotnie sprawującej opiekę nad dzieckiem sąd może odroczyć wykonanie kary na okres do 3 lat po urodzeniu dziecka.

Sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności w wymiarze do roku,  jeżeli liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekracza w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów; odroczenia nie udziela się skazanym, którzy dopuścili się przestępstwa z zastosowaniem przemocy lub groźby jej użycia, skazanym określonym w art. 64 § 1 lub 2 lub w art. 65 Kodeksu karnego, a także skazanym za przestępstwa określone w art. 197-203 Kodeksu karnego popełnione w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych.

Odroczenie może być udzielone kilkakrotnie, jednak łączny okres odroczenia nie może przekroczyć okresów wskazanych w § 1; okres odroczenia biegnie od dnia wydania pierwszego postanowienia w tym przedmiocie (§ 3).

Odraczając wykonanie kary pozbawienia wolności, sąd może zobowiązać skazanego do podjęcia starań o znalezienie pracy zarobkowej, zgłaszania się do wskazanej jednostki Policji w określonych odstępach czasu lub poddania się odpowiedniemu leczeniu lub rehabilitacji, oddziaływaniom terapeutycznym lub uczestnictwu w programach korekcyjno-edukacyjnych (§ 4).

Wykonując orzeczenie o odroczeniu wykonania kary pozbawienia wolności w stosunku do skazanego, który został zobowiązany do wykonania obowiązków określonych w § 4, sąd stosuje odpowiednio art. 14.

Należy podkreślić, że inwalidzi także odbywają karę pozbawienia wolności. Dlatego też w przypadku gdyby stan zdrowia osoby po przeszczepie  był stabilny/poprawny – można starać się o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności na podstawie art. 151 KKW.

Wnioski dowodowe – te same co z art. 150 (dokumentacja medyczna, może być tez świadek).

Przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności, a przeszczep

Na gruncie art. 153. KKW sąd penitencjarny udziela przerwy w wykonaniu kary w wypadku określonym w art. 150 przesłanki obligatoryjnego odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności § 1 do czasu ustania przeszkody.

Sąd penitencjarny może udzielić przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności, jeżeli przemawiają za tym ważne względy rodzinne lub osobiste. Przepisy art. 151 odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności § 3–5 stosuje się odpowiednio.

Wniosek o udzielenie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności może złożyć również dyrektor zakładu karnego.

Nie można udzielić przerwy przed upływem roku od dnia ukończenia poprzedniej przerwy i powrotu po niej do zakładu karnego, chyba że zachodzi wypadek choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby skazanego albo inny wypadek losowy.

Sądem Penitencjarnym (Sąd Okręgowy) właściwym miejscowo do udzielenia dalszych przerw jest sąd, który udzielił pierwszej przerwy.

We wniosku o udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności należy wykazać, że  osoba po przeszczepie w dalszym ciągu jest ciężko chora, np. że w dalszym ciągu zażywa leki immunosupresyjne, które osłabiają odporność a w konsekwencji skazany powinien izolować się od skupisk ludzi.

Należy przedłożyć dokumentację medyczna jako dowód w sprawie, dokumentacja ZUS (orzeczenia o stopniu niepełnosprawności).

Można także złożyć wniosek dowodowy o przesłuchanie świadka, na okoliczność złego stanu zdrowia skazanego.

Przede wszystkim należy wykazać ze leczenie takiej osoby w warunkach umożliwionych przez Zakład Karny jest niewystarczające.

Należy zaznaczyć, że za udzieleniem skazanemu przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności– przemawia dobre zachowanie skazanego w Zakładzie Karnym – warto się starać. Wnioski dowodowe te same co przy odroczeniu.

Przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności, a przeszczep – podsumowanie 

Podsumowując, należy stwierdzić, że  sam fakt przebytej operacji przeszczepienia narządu nie jest przesłanką do odroczenia kary pozbawienia wolności ani przerwy w jej wykonaniu.

Należy udowodnić, ze stan zdrowia skazanego nie pozwala na odbywanie przez niego kary pozbawienia wolności w oparciu o przesłanki o których mowa w Kodeksie Karnym Wykonawczym.

Pacjent po przeszczepie narządu może odbywać karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym, chyba, że udowodni, że jego stan zdrowia na to nie pozwala, a warunki w Zakładzie Karnym nie zapewnią mu dobrej opieki zdrowotnej, a taki pobyt rażąco go narazi na odrzucenie przeszczepu.

Wniosek o odroczenie kary pozbawienia wolności

W przedmiotowym piśmie należy wykazać, że natychmiastowe wykonanie kary pozbawienia wolności pociągnęłoby dla skazanego (zdrowia) zbyt ciężkie skutki.

W sytuacji stabilnego stanu zdrowia skazanego – fakt, ze jest on po przeszczepie wykorzystać jako argument pomocniczy do innych problemów skazanego i jego rodziny.

Wówczas należy wykazać, że oprócz problemów zdrowotnych skazanego, oprócz niego samego – przez umieszczenie go w ZK ucierpiałaby także jego rodzina np. jest jedynym żywicielem rodziny, jest rodzicem samotnie opiekującym się dziećmi itp.)

O odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności można się starać – przed umieszczeniem w ZK.

Wniosek o odroczenie kary pozbawienia wolności podlega opłacie sądowej w kwocie: 80 zł.

W przedmiotowym piśmie warto także zawrzeć wniosek o: wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności – do czasu prawomocnego zakończenia postępowania o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności.

Wniosek może uchronić skazanego przed przymusowym doprowadzeniem go do zakładu karnego. W sytuacji gdy skazany został już umieszczony w ZK, pozostaje mu złożenie wniosku o udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności. Opłata sądowa od tego wniosku wynosi: 60 zł.

Zobacz też:

Aneta Sieradzka
Kancelaria Sieradzka&Partners

Photo by Pawel Czerwinski on Unsplash

***

Najwyższa Izba Kontroli: Raport o przeszczepach

Nie sposób  przejść obojętnie wobec raportu Najwyższa Izba Kontroli, który ukazał się pod nazwą Polska transplantologia w kryzysie

Tak na marginesie, warto zadać sobie pytanie a kiedy to w historii polska transplantologia w kryzysie nie była? Nie sposób przywołać okres prosperity patrząc z perspektywy pacjenta czy rozwiązań systemowych [Czytaj dalej…]

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Anetę Sieradzką w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

Poprzedni wpis: